พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

     พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ  ประทับนั่งปางสมาธิอยู่ที่ด้านหน้าของศิราภรณ์  ซึ่งหมายถึง  พระธยานิพุทธเจ้าอมิตาภะ

     พระอังสาซ้ายมีหนังกวางพาดสะพาย  รูปหัวกวางเล็กๆยังสังเกตเห็นได้ในปลายศิลปะอินเดียสมัยหลังคุปตะ  หนังกวาง(อชินะ)  เป็นเครื่องทรงปรกติของพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย  แต่ช่างก็สลักหนังกวางถวายรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเมื่อพระองค์ไม่สวมเครื่องอาภรณ์อย่างอื่น  เพื่อทำให้พระองค์มีลักษณะคล้ายนักบวช (สุภัทรดิศ 2527 : 264-265)

ศรีวิชัย2

 

 

 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรรูปนี้ประทับยืนตรง  พระองค์ทรงศิราภรณ์ที่มีพระพุทธเจ้าอมิตาภะประทับอยู่ด้านหน้า  ทรงมีแปดกร (ชำรุด)  กล่าวกันว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ทรงมีรูปแบบถึง 108 และหลายพระนาม  เช่น  อวโลกิเตศวร  ปัทมปาณี  โลเกศวร  โลกนาถ  มหากรุณา  เป็นต้น   (สุภัทรดิศ 2536 : 66-67)  อาภรณ์เครื่องประดับอันงดงามของพระองค์บ่งถึงสภาวะแห่งความงามความสุขอันอุดม  พระมหากรุณาของพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจนำผู้คนที่กราบไหว้บูชาพระองค์ไปสู่สวรรค์  หรือนิพพานพร้อมพระองค์

 

 

 

ศรีวิชัย

 

 

ที่มา :: ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย. กทม : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ,พิมพ์ครั้งที่3. 2548.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s